Er wonen momenteel bijna 400 personen met de naam Maarleveld in Nederland

Volgens de website van het Meertensinstituut ( http://www.meertens.knaw.nl/nfb/ ) woonden er, volgens de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), in 2007 in Nederland 379 Maarlevelden.
Er zijn op dit moment, volgens de telefoonboeken van betreffende landen, ook Maarlevelden woonachtig in Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika. Of al deze Maarlevelden familie van elkaar zijn is nog niet duidelijk. Het is de bedoeling met deze site de onderlinge familierelaties te achterhalen en bekend te maken.
Heeft u gegevens over Maarlevelden, wilt u die per e-mail: info@maarleveld.org aan mij sturen.
Op dit moment zijn gegevens van ruim 1200 "Maarlevelden" (met partners bijna 1900 personen) op deze website vastgelegd. Er zijn drie familiegroepen te onderscheiden waartussen de onderlinge familieband nog niet is aangetoond.
De grootste groep (580 Maarlevelden), waarvan de gegevens het verst (ca. 1600) teruggaan, stamt af van Pieter van Maarlevelt uit Monster. Vanaf 1650 tot 1900 woonden zijn afstammelingen in Vlaardingen en directe omgeving. Vanaf het begin van de vorige eeuw zijn mensen uit deze groep uitgezworven over heel Nederland.
De volgende groep wat grootte (360 Maarlevelden) betreft, stamt af van Jan (Bastiaansz) Maarleveld, die aan het eind van de zeventiende eeuw in Hazerswoude geboren werd. Zijn afstammelingen woonden in de achtiende eeuw rond Rotterdam. In de tweede helft van de negentiende eeuw woonden het grootste gedeelte echter in Noord-Holland met name in Amsterdam. Een aantal mensen uit deze groep is in het begin van de twintigste eeuw naar de Verenigde Staten van Amerika geŽmigreerd.
De laatste en kleinste groep (170 Maarlevelden) waar de gegevens teruggaan tot ca. 1700, stamt af van Pieter Maarleveld toen woonachtig in Naaldwijk. In de negentiende eeuw zijn afstammelingen vertrokken naar de omgeving van Woerden en Zeeuws Vlaanderen.


Het centrum van Vlaardingen waar veel Maarlevelden
gedoopt en getrouwd zijn (tekening omstreeks 1750).


Volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen, waarin het aantal naamdragers (302 in Nederland) per gemeente tijdens de volkstelling 1947 is aangegeven, woonden er toen bijna een kwart (70) van de Maarlevelden in Vlaardingen en een bijna kwart (72) in Amsterdam. De andere helft woonde verspreid over de rest van het land. Behalve personen die de naam 'Maarleveld' dragen, zijn er ook mensen die 'van Maarleveld' heten. In 1947 waren er dat 31, die voornamelijk in Noord-Holland woonden. Naar de afstamming van deze personen is (nog) geen onderzoek gedaan.
Hetzelfde geldt voor de personen met de naam 'Meerleveld'. Dit is mogelijk een verbastering van 'Maarleveld'.


laatst gewijzigd: 28 april 2013.